Kosten

Je rekening wordt vergoed door je zorgverzekeraar, de gemeente of het zorgkantoor, een instantie die handelt namens alle zorgverzekeraars in geval van langdurige zorg. In veel gevallen betaal je wel een eigen risico of eigen bijdrage.

Overzicht vergoedingen

Als je gebruik maakt van verschillende vormen van zorg gelden verschillende vergoedingen. Hieronder zie je een schema waarin we uitleggen wie daarvoor verantwoordelijk is.

Vorm van zorg

Wie vergoedt het?

Zelf betalen

Behandeling in de huisartsenpraktijk

Je wordt behandeld of begeleid door je huisarts en/of diens praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

Je zorgverzekeraar

Dit wordt 100% vergoed, je betaalt niets

Behandeling zonder opname

Alle behandelvormen waarbij je niet wordt opgenomen

Je zorgverzekeraar

Je zorgverzekeraar verrekent het eigen risico, tenzij je dat al hebt betaald voor andere vormen van zorg

Behandeling met opname tot 1 jaar

Alle tijdelijke opnames en opnames met een maximale duur van 365 aaneengesloten dagen in een kliniek

Je zorgverzekeraar

Je zorgverzekeraar verrekent het eigen risico, tenzij je dat al hebt betaald voor andere vormen van zorg

Behandeling met verblijf tot 3 jaar

Dit gaat in na 1 jaar opname en loopt maximaal 2 jaar (is in totaal drie jaar opname)

Je zorgverzekeraar. Dit moet aangevraagd worden door je behandelaar

Je zorgverzekeraar verrekent het eigen risico, tenzij je dat al hebt betaald voor andere vormen van zorg

Behandeling met verblijf langer dan 3 jaar

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of je hier recht op hebt.

Het zorgkantoor, de zorgverzekeraar die in jouw regio namens alle zorgverzekeraars verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet Langdurige Zorg

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) brengt een eigen bijdrage bij je in rekening. Die is onder meer afhankelijk van je inkomen.

Begeleiding

Begeleiding zonder behandeling in een groep of individueel

De gemeente waar je woont

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) brengt een eigen bijdrage bij je in rekening. Die is onder meer afhankelijk van je inkomen.

Beschermd wonen zonder behandeling

De centrumgemeente in jouw omgeving. Dit is vaak een grote gemeente die taken uitvoert namens omringende gemeenten

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) brengt een eigen bijdrage bij je in rekening. Die is onder meer afhankelijk van je inkomen.

Begeleide dagbesteding

De gemeente waar je woont

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) brengt een eigen bijdrage bij je in rekening. Die is onder meer afhankelijk van je inkomen.

Hoe komen de kosten van je behandeling of begeleiding tot stand?

De kosten bestaan uit directe en indirecte kosten. Als je bij ons behandeld wordt, hebben de verwijzers en behandelaren bijvoorbeeld met elkaar overleg over de behandeling. Daarnaast maken ze verslagen. Dit zijn indirecte kosten die in rekening worden gebracht. De directe kosten zijn zaken als diagnostisch onderzoek, behandelgesprekken, telefonisch consult, opname, internet behandeling (e-health) en begeleiding.

Prijslijsten

2018

2017

Afspraak afzeggen of verplaatsen

Als je een afspraak voor een behandeling moet afzeggen of verplaatsen, horen we dit graag zo snel mogelijk. Als je het niet 24 uur voor aanvang van de afspraak doet, brengen wij €50 bij je in rekening. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Eigen risico

Als je behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar, kan het zijn dat een deel van het eigen risico wordt verrekend. Het wettelijk eigen risico van 2019 is € 385, je kunt dit vrijwillig verhoogd hebben. Het exacte bedrag kun je in je zorgpolis vinden of opvragen bij je zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Als je langer dan drie jaar bent opgenomen bij GGZ Delfland of je woont in een beschermde woonvorm, dan wordt een deel van de behandeling vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor deze behandeling moet je echter wel een eigen bijdrage betalen. Dit geldt ook voor begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoe hoog je eigen bijdrage is, hangt af van je inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent uit wat per persoon de maximale eigen bijdrage is. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar zijn vrijgesteld van deze eigen bijdrage. Het CAK biedt via haar website ook een rekenhulp aan.

Tegemoetkoming of compensatie door gemeente

Wanneer er sprake is van een zeer dringende reden kun je in aanmerking komen voor bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kun je een vergoeding krijgen voor bepaalde zorgkosten. Of je hiervoor in aanmerking komt, kun je navragen bij de afdeling Sociale Zaken van je gemeente.

Kosten voortijdig stoppen met behandeling

Nadat je door je huisarts bent aangemeld bij GGZ Delfland word je bij ons ingeschreven. Op dat moment word je behandeltraject administratief gestart. Voordat je daadwerkelijk in contact komt met GGZ Delfland worden er (administratieve) handelingen verricht ter beoordeling van jouw aanmelding en ter voorbereiding van je intake. Dit noemen we indirecte tijd. Deze tijd wordt in rekening gebracht. Wanneer na jouw eerste gesprek blijkt dat GGZ Delfland je niet de benodigde behandeling kan bieden, wordt jouw behandeltraject gesloten. De geregistreerde tijd wordt door ons bij je zorgverzekeraar dan wel je gemeente in rekening gebracht. Houd er daarom rekening mee dat dit gevolgen heeft voor je eigen risico van je zorgverzekering. De gemeente kent geen eigen risico.

Kosten voor aanvullende diensten bij verblijf langer dan 3 jaar

Als je in een van onze klinieken verblijft, dan wil je misschien je kleding laten wassen. Dat kunnen wij voor je regelen, tegen een vergoeding.

Behandeling als onderdeel van een vonnis

Volg je een verplichte behandeling (forensische zorg) in een kliniek of thuis als onderdeel van een vonnis door een rechter, dan is er geen sprake van een eigen risico of eigen bijdrage. Het kan zijn dat je voor medicijnen een eigen bijdrage betaalt als je niet opgenomen bent. Volg je een verplichte behandeling in het kader van de wet BOPZ (inbewaringstelling of rechterlijke machtiging) dan is de zorg onderdeel van de zorgverzekeringswet en geldt je eigen risico.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 41 van 48

Veelgestelde vragen

Wat kost een behandeling?

De kosten voor een behandeling verschillen sterk. Het hangt af van je diagnose, en hoe lang en vaak je behandeling plaatsvindt. Neem altijd contact op met je zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat de kosten worden vergoed.

Prijslijsten

Ik heb een vraag over mijn rekening. Aan wie kan ik die stellen?

Neem contact op met de zorgadministratie van de locatie waar je in behandeling bent (geweest). Kijk in het overzicht voor het telefoonnummer van de locatie.

Wat is een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

Op de rekening naar de zorgverzekeraar en de gemeente vermelden wij een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC beschrijft alles wat je behandeling omvat: van het eerste telefoontje om je aan te melden tot en met het laatste gesprek met je behandelaar en de administratie hiervan. Ook als er alleen een diagnose wordt vastgesteld en je ergens anders behandeld wordt. Voor elke DBC is een prijs vastgesteld, waarin alle kosten staan die met de behandeling te maken hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prijzen van DBC’s vastgesteld. En ook hoeveel tijd een behandelaar mag opschrijven. Aan het einde van de behandeling, of na een jaar, stuurt GGZ Delfland de rekening van je DBC(’s) naar je zorgverzekeraar of de gemeente.  

Ik heb nu hulp nodig!