Toe aan de toekomst

Verwijzen in de forensische zorg

Bij GGZ Delfland helpen we mensen die mede door hun psychische stoornis een strafbaar feit hebben gepleegd. Onze zorg is gericht op resocialisatie. Het doel van onze behandeling en individuele begeleiding is dat de cliënt een leven opbouwt zonder terug te vallen in grensoverschrijdend gedrag en zonder overlast voor zijn omgeving.

Zorgaanbod

We bieden ons hele reguliere zorgaanbod aan. Dat bestaat uit:

  • klinische interventies
  • ambulante behandeling
  • ambulante begeleiding
  • dagbesteding
  • beschermd wonen

Ons uitgebreide behandel- en begeleidingsaanbod staat in het Informatiesysteem forensische zorg (Ifzo).

Situatie van cliënt is het uitgangspunt

Bij een behandeling kijken we altijd naar de specifieke situatie van de cliënt. Er is vaak meer aan de hand dan alleen psychische problemen. Bijvoorbeeld geldzorgen, verslaving of werkloosheid. Omdat het ene probleem het gevolg kan zijn van het ander, kijken we altijd naar de gehele situatie. Naast psychiatrische zorg bieden we hulp bij het vinden van werk of een zinvolle dagbesteding. Afhankelijk van de cliënt en de forensische zorgtitel, krijgt hij een poliklinische behandeling of wordt hij opgenomen in onze kliniek. Bij een ambulante behandeling wordt een poliklinische behandeling gecombineerd met een outreachende behandeling. De cliënt wordt dan gediagnostiseerd, gescreend en behandeld voor de eventueel aanwezige psychische stoornis. Tijdens een klinische interventie kan een diagnose worden gesteld, de cliënt wordt gescreend, geobserveerd, ingesteld op medicatie, gestabiliseerd of eventueel voorbereid op een ambulant traject. Onze klinieken in Schiedam en Delft zijn toegerust op klinische zorg op beveiligingsniveau 1.

De behandeling stemmen we af op het risiconiveau zodat de kans dat een forensische cliënt opnieuw zal vervallen in delictgedrag zo klein mogelijk is.

We werken samen in de keten

Onze zorg vinden wij het meest effectief als aan alle problemen op alle leefgebieden wordt gewerkt. En dus niet alleen aan de psychische problemen. Daarom werken we tijdens de behandeling en begeleiding samen met andere, forensische- en reguliere zorgaanbieders in de keten. Dat zijn aanbieders van (forensische) geestelijke gezondheidszorg, aanbieders van begeleid wonen, inkomens- en schuld- hulpverlening, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en veiligheidshuizen.

We bieden begeleiding bij het zelfstandig wonen als het door psychische of andere problemen moeilijk is om een zelfstandig bestaan te behouden of

op te bouwen. Denk aan hulp op het gebied van vaardigheden, structuur, sociale contacten, persoonlijke verzorging, financiën werk en/of zinvolle dagbesteding. In nauwe samenwerking met behandelaren en de reclassering, bieden we deze hulp ook in ons programma beschermd wonen. Ook in dit programma werken we hier samen toe naar een (deels) zelfstandig bestaan.

We betrekken familie en naasten

Als de cliënt dat goed vindt, betrekken we ook de familie en naasten bij de behandeling en begeleiding. Familie, vrienden en andere naasten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de behandeling. Zij kunnen de cliënt ondersteunen bij zijn herstel door bijvoorbeeld kritisch te zijn en mogelijke risico’s te signaleren.

Aanmelden

De toezichthouder vanuit reclassering, de contactpersoon vanuit de gevangenis waar een cliënt in detentie zit of de indicatiesteller vanuit het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) kan iemand bij ons aanmelden via het Informatiesysteem forensische zorg (Ifzo). Onze centrale zorgadministratie neemt de verwijzing in behandeling en is bereikbaar per e-mail via cza-fz@ggz-delfland.nl en telefonisch via 015 26 075 21.

Heb je als verwijzer of ketenpartner vragen over ons behandel- en/of dagbe- stedingsaanbod of andere inhoudelijke vragen dan kun je contact opnemen met Sandie Lemmers, projectmanager forensische zorg. Zij is van dinsdag t/m vrijdag bereikbaar per e-mail via s.lemmers@ggz-delfland.nl en telefonisch via 06 13 71 25 16.

GGZ Delfland staat voor persoonlijke zorg dichtbij. We helpen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen de regie over hun leven te hervinden. Met de wensen en behoeften van onze cliënten als uitgangspunt kijken we wat de beste behandeling is. Onze locaties zitten verspreid over de hele regio, zodat we altijd dichtbij zijn.

Forensische zorg bieden we op vijf specifieke locaties van GGZ Delfland. Onze klinieken in Schiedam en Delft zijn toegerust op klinische zorg op beveiligingsniveau 1.

Lees hier meer informatie in onze folder :

Op het snijvlak van strafrecht en zorg