Privacyverklaring

Wij, Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland (GGZ Delfland), nemen jouw privacy serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Niet alleen omdat wij voldoen aan de (Europese) privacyregelgeving maar ook vanuit zorg(rechtelijk) perspectief. Jouw zorg is onze zorg en daarvoor spannen wij ons maximaal in. Het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg is onze kerntaak. Een voorwaarde daarvoor is dat jij erop kunt vertrouwen dat wij jouw privacy respecteren en veilig omgaan met jouw persoonsgegevens. Vertrouwelijkheid (van jouw gegevens) is onderdeel van de kwaliteitsstandaarden van al onze zorgverleners, ongeacht hun functie.

Deze privacyverklaring legt uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens die jij via onze website (www.ggz-delfland.nl) en door GGZ Delfland beheerde portals aan ons verstrekt en de (zorg)diensten die wij via deze systemen leveren (hierna: 'diensten'). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en voor welke doeleinden wij dat doen. Wij raden je aan deze privacyverklaring aandachtig te lezen.

Algemeen

We verwerken jouw persoonsgegevens bij je bezoek aan onze website, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting GGZ Delfland, gevestigd in Delft (2612 GA) aan de St. Jorisweg 2 (KvK-nr: 27181317).

Soorten persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die jij gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 1. Naam, voornamen, voorletters, burgerservicenummer, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die we nodig hebben om te kunnen behandelen, zoals ook de bankrekeningnummer van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger;
 2. Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder 1;
 3. Dezelfde gegevens zoals beschreven bij punt 1, maar dan van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige cliënten;
 4. Gegevens zoals beschreven bij punt 1 van de gezins- of familieleden van de cliënt of van anderen die geïnformeerd worden over het welzijn en de gezondheid van de cliënt;
 5. Gegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt en, in geval van erfelijke aandoeningen, zijn gezins- en familieleden;
 6. Andere bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede behandeling of verzorging van de cliënt;
 7. Gegevens betreffende de gevolgde en te volgen behandeling van de cliënt, net als de verstrekte medicijnen of voorzieningen;
 8. Gegevens over het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
 9. Gegevens over de verzekering van de cliënt;
 10. Andere gegevens die wij nodig hebben om je te kunnen behandelen.

Doeleinden van verwerking

We kunnen bovenstaande gegevens verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor jij de gegevens aan ons hebt verstrekt, tenzij we hiervoor je toestemming ontvangen of dit anderszins vanwege wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

Verwerkingsgrondslag

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van één van de onderstaande grondslagen:

 • Het aangaan en uitvoeren van een (behandelings-)overeenkomst;
 • Het behartigen van een gerechtvaardigd belang van GGZ Delfland of van een derde (bijvoorbeeld de bedrijfscontinuïteit);
 • Noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
 • Toestemming van de cliënt;
 • Het vervullen van een aan GGZ Delfland opgedragen taak met betrekking tot het uitoefenen van openbaar gezag of het vervullen van een taak van algemeen belang.

Verstrekking aan derden

Wij geven de verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen als dat echt nodig is voor de zorgverlening en aanverwante diensten. Zo heeft GGZ Delfland als zorginstelling de verplichting om gegevens over benodigde en geleverde zorg te delen met het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en gemeenten. Deze uitwisseling van gegevens vindt plaats via beveiligde verbindingen.

In bijzondere situaties kan GGZ Delfland ook aan andere instanties verplicht worden om gegevens over jou te verstrekken; denk aan de rechter in verband met de verantwoording over beheerde gelden of in geval van een justitieel onderzoek.

Voor haar bedrijfsvoering maakt GGZ Delfland gebruik van verscheidene computer- en softwareprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden deze en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk voor bepaalde medewerkers van die leveranciers. We sluiten dan een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten om net zo zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan als GGZ Delfland dat zelf doet.

Voor het intern gebruik van persoonsgegevens geldt dat alleen medewerkers die op basis van hun functie bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken, hiertoe zijn geautoriseerd. Alleen zij hebben toegang tot de verschillende systemen die door GGZ Delfland worden gebruikt en ook alleen tot gegevens van cliënten waarmee zij een relatie hebben. 

Wij delen gegevens dus alleen met derden als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken, doen wij dit alleen nadat we toestemming hebben verkregen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER').

Cookies

Bij het verzamelen en combineren van jouw gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren

We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw gegevens tegen te gaan. Ondanks deze vergaande inspanningen kunnen wij geen absolute garantie geven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Als er een incident met jouw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden waarvan we denken dat dit voor jou risico oplevert, dan vertellen we dit zo snel mogelijk aan jou. Als je zelf de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via communicatie@ggz-delfland.nl.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat we de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde zorg en/of een andere dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Zo is GGZ Delfland op grond van de wet verplicht jouw medisch dossier 20 jaar te bewaren. Of langer als dit nodig is met het oog op de goede gezondheidszorg.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (zoals social media). Hiervoor gelden de privacyverklaring en cookieverklaring van deze partijen. Wij raden je aan deze te raadplegen. Wij hebben hier verder geen invloed op.

Inzage, wijzigen, wissen van gegevens of beperking van de verwerking

Je kunt contact opnemen met onze centrale zorgadministratie via 015 260 75 21 of per e-mail voor een verzoek tot inzage, wijziging of het wissen van jouw gegevens, om bezwaar te maken tegen (verdere) verwerking, voor het intrekken van toestemming of als je wilt dat we jouw gegevens overdragen aan jou of een nieuwe behandelaar/organisatie. Ook voor al je andere vragen over je gegevens kun je bij de centrale zorgadministratie terecht.

GGZ Delfland stelt alles in het werk om te voldoen aan je rechten op basis van de AVG. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Mocht GGZ Delfland om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan word je hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan. Maar kom je er desondanks toch niet met ons uit, dan kun je een klacht indienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

GGZ Delfland heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wil je contact opnemen met deze functionaris? Dan kan dat per telefoon 015 260 7607 en per e-mail.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Lees de verklaring daarom regelmatig opnieuw als je op de hoogte wilt blijven van de manier waarop wij jouw gegevens verwerken en beschermen.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 25 juni 2024.