Forensische zorg

We helpen mensen die mede door hun psychische stoornis een strafbaar feit hebben gepleegd. Met onze behandeling en individuele begeleiding werken we toe naar terugkeer in de maatschappij.

Als je wordt aangemeld

Als je een strafbaar feit hebt gepleegd, kun je bij GGZ Delfland aangemeld worden voor de behandeling van je psychische problemen. De toezichthouder vanuit reclassering, de contactpersoon vanuit de gevangenis waar je in detentie zit of de indicatiesteller vanuit het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) kunnen je aanmelden.

Na je aanmelding

Nadat je bij ons bent aangemeld, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek inventariseren we samen welke problemen er zijn en wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het weer goed met je gaat. Afhankelijk daarvan en van de strafmaatregel krijg je een poliklinische behandeling of word je opgenomen in onze kliniek.

Jouw situatie is het uitgangspunt

Bij de behandeling kijken we altijd naar jouw specifieke situatie. Er is vaak meer aan de hand dan alleen psychische problemen. Je hebt misschien ook geldzorgen, een verslaving of je bent werkloos. Omdat het ene probleem het gevolg kan zijn van het ander, kijken we altijd naar de gehele situatie. Naast psychiatrische zorg kun je ondersteuning krijgen bij het vinden van werk of een zinvolle dagbesteding. Het doel is dat je een leven opbouwt zonder terug te vallen in grensoverschrijdend gedrag en zonder overlast voor je omgeving.

We betrekken familie en naasten

Tijdens de behandeling werken we nauw samen met de reclassering en andere organisaties waarmee jij te maken hebt. Ook betrekken we jouw familie en naasten bij de behandeling en begeleiding, als jij dat goed vindt. Familie, vrienden en andere naasten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de behandeling. Zij kunnen je ondersteunen bij je herstel door bijvoorbeeld kritisch te zijn en mogelijke risico’s te signaleren.


Voor de verwijzer

We bieden ons hele zorgaanbod aan. Naast ambulante zorg, begeleiding en dagbesteding bieden we ook kortdurende klinische interventies, ondersteunend aan of ter voorbereiding op onze ambulante zorg. De zorg is gericht op resocialisatie. We helpen mensen weer een leven op te bouwen, zonder grensoverschrijdend gedrag en zonder overlast voor de omgeving. Ons behandel- en begeleidingsaanbod staat in het Informatiesysteem forensische zorg (Ifzo).

We werken samen in de keten

Cliënten hebben vaak meer problemen dan alleen psychische problemen. Onze zorg vinden wij het meest effectief als aan alle problemen op alle leefgebieden tegelijk wordt gewerkt. Daarom werken we tijdens de behandeling en begeleiding samen met andere, forensische- en reguliere zorgaanbieders in de keten. Dat zijn aanbieders van (forensische) geestelijke gezondheidszorg, aanbieders van begeleid wonen, inkomens- en schuldhulpverlening, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en veiligheidshuizen.

Aanmelden

Je kunt iemand bij ons aanmelden via het Informatiesysteem forensische zorg (Ifzo). Onze centrale zorgadministratie neemt de verwijzing in behandeling en is bereikbaar op 015 26 075 21 en per e-mail.

Meer informatie

Heb je als verwijzer of ketenpartner vragen over ons behandel- en/of dagbestedingsaanbod of andere inhoudelijke vragen dan kun je contact opnemen met Sandie Lemmers, projectmanager forensische zorg. Zij is van dinsdag t/m vrijdag bereikbaar per e-mail via s.lemmers@ggz-delfland.nl of forensisch.informatiepunt@ggz-delfland.nl en telefonisch op 06 13 71 25 16.