Stichting Steunfonds patiënten en ex-patiënten van GGZ Delfland

Stichting Steunfonds patiënten en ex-patiënten van GGZ Delfland is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel de gever als de ontvanger bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status.

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Naam van de organisatie: Stichting Steunfonds patiënten en ex-patiënten van GGZ Delfland

Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 8033.41.192

KvK nummer: 41145932

Contactgegevens: Sint Jorisweg 2, 2612 GA Delft, 015 260 76 07, info@ggz-delfland.nl

Beloningsbeleid:
Bestuurder: GGZ Delfland

De bestuurder ontvangt geen vergoeding voor werkzaamheden.

 

Beleidsplan 2023 - 2027:
Inleiding
De Stichting Steunfonds patiënten en ex-patiënten van GGZ Delfland is bedoeld om (ex) patiënten financieel te ondersteunen. De stichting heeft een ANBI-status en die vereist dat er een beleidsplan is waarin de doelstelling, de werkzaamheden, de werving van middelen, het beheer en de besteding van het vermogen zijn beschreven. Daarnaast is een beleidsplan belangrijk voor het Bestuur van de stichting als toetsingskader voor de begroting en verantwoording.

Het beleidsplan bestrijkt een periode van vijf jaar van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027. 

Doel
In de statuten staat de doelstelling als volgt beschreven:
De Stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft

  • primair ten doel het verlenen van financiële en andere steun aan ex-patiënten van GGZ Delfland en aan langdurig in GGZ Delfland vertoevende verblijfspatiënten, een en ander in de daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komende gevallen
  • secundair  ten doel het bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen zowel in Nederland als daarbuiten en al hetgeen met vooraanstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste  zin van het woord.

De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door alle wettige middelen onder meer ook door zorg voor huisvesting en huisinrichting.

Feitelijk wordt de doelstelling gerealiseerd door schenkingen en leningen aan (ex) patiënten die geen middelen hebben en bijvoorbeeld na een langdurig verblijf in de kliniek doorstromen naar beschermd of zelfstandig wonen.

Het gaat in bijna alle gevallen om patiënten die langdurig in de kliniek verblijven, nauwelijks een netwerk en inkomsten hebben en vaak alles zijn kwijtgeraakt. Kortom, om mensen die niets hebben. Om hen te helpen bij hun herstel richting zelfstandig wonen is enige financiële ondersteuning nodig zodat zij basisvoorzieningen als een tafel, stoel en bed hebben. De komende vijf jaar willen wij tussen de 20 en 25 aanvragen per jaar goedkeuren. De inschatting op basis van het verleden is dat we hiermee zowel wat betreft het aantal aanvragen als financieel uitkomen.

Te verrichten werkzaamheden
Concreet is de werkwijze van de Stichting als volgt: hulpverleners zoals zorgcoördinatoren en verpleegkundigen kunnen een cliënt een beroep laten doen op het Steunfonds. Eén van de maatschappelijk werkers behandelt de aanvraag en gaat na of er via reguliere middelen zoals een uitkering, bijzondere bijstand, eigen middelen enz., aan de vraag van de patiënt tegemoet kan worden gekomen. Uiteraard wordt eerst door de maatschappelijk werker getoetst of de vraag binnen de doelstelling van het Steunfonds valt. Indien er geen andere middelen zijn, maakt de maatschappelijk werker een voorstel voor een gift en/of een lening. Dit voorstel wordt aan de Raad van Bestuur van GGZ Delfland voorgelegd, die tevens de Raad van Bestuur vormt van de Stichting Steunfonds en gemandateerd is om beslissingen over toekenning van middelen te nemen.

Het bestuur van de Stichting Steunfonds wordt gevormd door de Raad van Bestuur van de Stichting GGZ Delfland. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Wijze van verwerving van gelden

De jaarlijkse inkomsten van de Stichting kan bestaan uit schenkingen, erfstellingen en legaten, de revenuen van het vermogen van de stichting en andere wettig verkregen baten. De belangrijkste inkomsten zijn rendement van het vermogen en schenkingen en giften. Er wordt geen actief geldwervingsbeleid gevoerd.

Beheer van vermogen
De Stichting heeft een vermogen dat voor een groot deel belegd is in effecten. Het kapitaal van de stichting steunfonds is ondergebracht bij het beleggingsfonds Kaya Capital. De opbrengsten hiervan zijn nagenoeg toereikend om alle uitgaven te dekken. Voor de komende jaren worden geen grote veranderingen verwacht. Het Bestuur van de Stichting heeft voor deze vorm gekozen mede gezien de zeer lage rentestand. Het betreft veilige beleggingen met een laag risico. Het beheer van het vermogen en de daarin gemaakte keuzes zijn een jaarlijks terugkerend onderwerp dat besproken wordt in de mei- vergadering als de jaarrekening vastgesteld moet worden.

Besteding van het vermogen
Het beleid van de Stichting is gericht op het behoud van het vermogen en het besteden van het rendement. Uitgangspunt is dat terechte vragen van (ex)patiënten gehonoreerd worden. Dit kan in de praktijk betekenen dat het in een bepaald jaar iets meer wordt besteed dan het rendement en de opbrengst van giften en het andere jaar iets minder. Dat hangt af van het aantal vragen en het behaalde rendement. Het vermogen schommelt rond de half miljoen euro en dat blijkt in de praktijk voldoende om én vragen van (ex-)patiënten te honoreren en het vermogen op peil te houden.

Download het beleidsplan

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

De stichting heeft de volgende giften ontvangen in 2021:
Ontvangen gift van € 500,00 van Mw. J. Snikkers uit Bergschenhoek
Ontvangen gift van € 425,00 van Stichting Recycling Westland
Ontvangen gift van € 250,00 van familie Varekamp

In overeenstemming met de vastgestelde werkwijze zijn de 15 van in 2021 ontvangen aanvragen voorgelegd aan de adviescommissie en hiervan 15 goedgekeurd (in 2020 waren er 16 aanvragen). In 2021 zijn er geen leningen verstrekt.

De Raad van Bestuur van GGZ Delfland heeft namens het bestuur van het Steunfonds overeenkomstig de van de commissie ontvangen adviezen in 2021 totaal € 19.484,90 (€ 16.872,51 in 2020) aan giften toegewezen.

Deze uitkeringen betreffen met name bijdragen in inrichtingskosten woning, aankoop kleding e.d. 

 

Inzage in de financiële huishouding:

2022 - Jaarrekening

2021 - Jaarrekening

2020 - Jaarrekening

2019 - Jaarrekening