Stichting Steunvermogen van GGZ Delfland

Stichting Steunvermogen van GGZ Delfland is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel de gever als de ontvanger bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status.

Naam van de organisatie: Stichting Steunvermogen van GGZ Delfland

Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 8033.41.039

KvK nummer: 41146703

Contactgegevens: Sint Jorisweg 2, 2612 GA Delft, 015 260 76 07, info@ggz-delfland.nl

Bestuurders en beloningsbeleid
Bestuurders:

  1. Dhr. H.P.S. Baks, gezamenlijk bevoegd
  2. Mw. Z.D. Woldhuis, gezamenlijk bevoegd
  3. Dhr. M.A. van Aart, gezamenlijk bevoegd
  4. Mw. M.R. Timmerman, gezamenlijk bevoegd
  5. Dhr. M. Ridderbos, gazamenlijk bevoegd

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Beleidsplan 2020 -2022:

Inleiding
De Stichting Steunvermogen van het Sint Joris Gasthuis is bedoeld om financiële steun te geven aan GGZ Delfland voor activiteiten waarvoor geen andere financiële middelen zijn, maar die wel het algemeen nut dienen. Te denken valt aan wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning van het museum Historisch Joris of een internationaal uitwisselingsprogramma voor kennis over de psychiatrie. De stichting heeft een ANBI-status en die vereist dat er een beleidsplan is waarin de doelstelling, de werkzaamheden, de werving van middelen, het beheer en de besteding van het vermogen zijn beschreven. Daarnaast is een beleidsplan belangrijk voor het Bestuur van de stichting als toetsingskader voor de begroting en verantwoording.

Doel
De Stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft primair ten doel het werven van geldmiddelen ter verlening van financiële steun aan GGZ Delfland ten behoeve van activiteiten waarvoor elders geen financiële middelen gevonden kunnen worden, en al hetgeen vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De doelstelling wordt gerealiseerd door concrete projecten zoals een wetenschappelijk onderzoek, het museum Historisch Joris of een uitwisselingsprogramma, financieel te ondersteunen. De komende drie jaar zal de stichting wetenschappelijk onderzoek blijven ondersteunen. Het gaat om onderzoek door medewerkers van GGZ Delfland dat direct betrekking heeft op de praktijk van de patiëntenzorg. Zonder ondersteuning van de stichting zou het onderzoek niet mogelijk zijn. De onderzoeken richten zich meestal op de vraag hoe behandelingen effectiever kunnen zijn.

GGZ Delfland heeft een museum over de geschiedenis van de psychiatrie dat een belangrijke educatief karakter heeft voor de bevolking. Het bezit een aantal unieke objecten en vertelt aan de hand van de geschiedenis van GGZ Delfland (sinds 1396) hoe de psychiatrie zich ontwikkeld heeft. De stichting ondersteunt het museum in bijdragen aan onderhoud en conservering van de collectie.

Op dit moment loopt een uitwisselingsprogramma op het gebied van psychiatrie met China. Kennis over behandeling, maar ook over de toepassing van ICT wordt gedeeld middels werkbezoeken en sessies via internet.

Voor onderzoek, museum en uitwisseling wordt altijd eerst gezocht naar reguliere middelen, daar waar die er niet zijn, wordt een bijdrage geleverd vanuit de stichting. Het gaat bij alle drie om langlopende inzet en daarom zijn dit de komende drie jaar dan ook de speerpunten van de stichting. Komen er andere vragen, dan zal het bestuur die toetsen aan de doelstelling van de stichting en alleen honoreren als er voldoende financiële middelen zijn.

De komende drie jaar wil de stichting het volgende bereiken:

  • lopende onderzoeken van medewerkers van GGZ Delfland kunnen worden voortgezet en nieuwe kunnen worden opgestart;
  • het museum zodanig faciliteren dat dit in stand en actueel blijft;
  • het uitwisselingsprogramma ondersteunen zodat dit conform plan uitgevoerd en op een gegeven moment afgerond kan worden.

Te verrichten werkzaamheden
Voor verzoeken voor wetenschappelijk onderzoek heeft GGZ Delfland een procedure. Aanvragen worden altijd eerst getoetst door de commissie wetenschappelijk onderzoek die een advies geeft aan de bestuurder. Er wordt altijd eerst onderzocht of er middelen zijn, zoals subsidies, fondsen enz., om het onderzoek te financieren. Zijn die er niet en wordt het onderzoek van algemeen belang geacht, dan wordt een beroep gedaan op de Stichting Steunvermogen. De bestuurder van GGZ Delfland doet een voorstel aan het bestuur van de Stichting Steunvermogen die daarover beslist.

Andere vragen, zoals een uitwisselingsprogramma of ondersteuning van Historisch Joris, worden getoetst door het directieteam en de bestuurder. Tevens wordt onderzocht of er middelen zoals subsidies, fondsen enz., te vinden zijn om het programma te financieren. Zo niet dan legt de bestuurder een voorstel voor aan het bestuur van de Stichting Steunvermogen dat daarover beslist. Deze werkwijze wordt ook gehanteerd voor alle overige aanvragen. Alle aanvragen worden altijd getoetst op de doelstelling van de stichting.
Het bestuur van de Stichting Steunvermogen wordt gevormd door de Raad van Toezicht van GGZ Delfland. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Wijze van verwerving van gelden
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties en andere verkrijgingen. De belangrijkste inkomsten zijn rendement van het vermogen en schenkingen en giften. Er wordt geen actief geldwervingsbeleid gevoerd.

Beheer van vermogen
De stichting heeft een vermogen dat voor een groot deel belegd is in effecten. Het kapitaal van de Stichting Steunvermogen is ondergebracht bij het beleggingsfonds Kaya Capital. De opbrengsten hiervan zijn meestal toereikend om alle uitgaven te dekken. Voor 2022 worden geen grote veranderingen verwacht. Het Bestuur van de stichting heeft voor deze vorm gekozen mede gezien de zeer lage rentestand. Het betreft veilige beleggingen met een laag risico. Het beheer van het vermogen en de daarin gemaakte keuzes zijn een jaarlijks terugkerend onderwerp dat besproken wordt in de mei-vergadering als de jaarrekening vastgesteld moet worden.

Besteding van het vermogen
Het beleid van de stichting is gericht op het behoud van het vermogen en het besteden van het rendement. Binnen dat kader worden aanvragen getoetst en toegekend of afgewezen. Het kan zijn dat het ene jaar iets meer wordt besteed dan het rendement en het andere jaar iets minder. Dat hangt af van het aantal vragen en het behaalde rendement. Het vermogen schommelt rond de twee miljoen en negenhonderdduizend euro.

Download het beleidsplan

 

Inzage in de financiële huishouding:

2022 - Jaarrekening

2021 - Jaarrekening

2020 - Jaarrekening

2019 - Jaarrekening