Samenwerken aan herstel

Een naaste in zorg

Familie en vrienden hebben een positieve invloed op het herstel. Daarom betrekken we hen met toestemming van de cliënt zoveel mogelijk bij de hulpverlening.

Rol in de behandeling

Een cliënt mag altijd iemand meenemen naar een afspraak of behandeling. Als familielid of vriend ben je voor ons namelijk van onschatbare waarde. Daarbij kun je voor degene die de behandeling ondergaat een grote steun zijn. Omdat je de cliënt goed kent, kun je een goed beeld geven van wat er speelt en welke hulp nodig is. Mocht het contact met familie of belangrijke naasten niet optimaal zijn maar is dit wel beter voor het herstel, dan kan de behandelaar helpen om het contact te herstellen.

Vanaf het begin van de behandeling heb je een vast contactpersoon. Dit is altijd een betrokken hulpverlener. Deze persoon zal je informeren, adviseren en passende ondersteuning aanbieden als dat nodig is. Als je vragen of twijfels hebt dan kun je die ook met deze persoon bespreken. Ook voor ons is het prettig om namens de familie één contactpersoon te hebben, die zorgt voor verspreiding van informatie naar andere familieleden of naasten.

Het delen van informatie

De behandelaar heeft toestemming van de cliënt nodig om informatie te verstrekken aan familie en naasten. Met de cliënt en de familie worden afspraken gemaakt over welke informatie de familie ontvangt. Deze afspraken worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier.

Als een cliënt niet wil dat er familie en naasten worden geïnformeerd, gaat de behandelaar na waarom dit het geval is en of de cliënt bereid is van mening te veranderen. De behandelaar informeert met medeweten van de cliënt de familie over de geleverde inspanningen en het resultaat daarvan.

Ondersteuning voor familie en naasten

Als een naaste psychische klachten heeft, kan dat een grote impact hebben. Gevoelens van machteloosheid, onzekerheid en verdriet zijn normaal. We vinden het belangrijk om familie en naasten op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Je hoort van ons wat er aan de hand is en hoe je daarmee om kunt gaan. Daarnaast bieden wij emotionele en praktische ondersteuning door psycho-educatie, voorlichtingsbijeenkomsten en vaardigheidstrainingen.

Familieraad

De familieraad is een medezeggenschapsraad die bestaat uit familieleden, vrienden en naast betrokkenen van cliënten van GGZ Delfland. De familieraad vertegenwoordigt collectieve belangen van naasten en deelt gevraagd en ongevraagd hun mening met GGZ Delfland. En als je als naaste informatie zoekt, behoefte hebt aan steun of vragen hebt over GGZ Delfland, kun je bij de familieraad terecht.

GGZ Delfland hecht veel belang aan de inbreng van de familieraad. Regelmatig praat de familieraad dan ook met bestuurders en vertegenwoordigers van GGZ Delfland over bijvoorbeeld het beleid en de zorg die wordt geleverd. Met elkaar willen we de zorg voor de cliënten en zeker ook hun naasten nog verder verbeteren.

Lees meer over de familieraad

Familievertrouwenspersoon

Voor familie en naasten van cliënten die bij ons verplicht in zorg zijn of een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid, en voor familie en naasten van cliënten die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven, is er een familievertrouwenspersoon. Die situaties kunnen extra vragen opleveren. Bijvoorbeeld over de manier waarop hulp wordt geboden, over de omgang met de cliënt of vragen over het ziektebeeld. Daarbij kun je zelf ook steun nodig hebben. Maar ook bij twijfels over de zorg kun je terecht bij de familievertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is in dienst bij de Landelijke Vereniging van familievertrouwenspersonen (LSFVP) en is daarmee volledig onafhankelijk. Hij heeft een geheimhoudingsplicht en geeft zonder jouw toestemming geen informatie door aan anderen, ook niet aan de cliënt of hulpverleners.

 

Wat kan de familievertrouwenspersoon voor je doen?

  • De weg wijzen naar informatievoorziening en hulp
  • Een luisterend oor bieden
  • Adviseren en ondersteunen bij het contact met hulpverleners
  • Advies en ondersteuning bij een klachtenprocedure

De familievertrouwenspersoon van GGZ Delfland is:

Pim Stumpe
06 21 14 95 10
p.stumpe@lsfvp.nl

Meer informatie over familievertrouwenspersonen is te vinden op www.lsfvp.nl.