Kwaliteit van zorg

Cliënten van GGZ Delfland kunnen erop rekenen dat we de hoogst mogelijke kwaliteit nastreven in alles wat we doen. We stellen onszelf kwaliteitsnormen, meten de resultaten en waardering voor onze zorg en wisselen kennis uit met diverse kenniscentra.

Kwaliteitsstatuut

Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg zijn verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Daarin staat hoe we de zorg hebben georganiseerd en wat we doen om de kwaliteit en doelmatigheid van onze zorg te waarborgen. Ook kun je hier vinden met welke zorgaanbieders we samenwerken en op welke wijze we dat doen. Lees hier het kwaliteitsstatuut.

Waardering door cliënten

We meten de ervaringen van onze cliënten. Aan het eind van de behandeling vragen we iedereen een klanttevredenheidslijst (Consumer Quality Index ofwel CQI) in te vullen. Daarmee brengen we in kaart op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar verbetering nodig is. De CQI-index is een landelijk ontwikkeld instrument. Metingen worden altijd uitgevoerd conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en we actualiseren de cijfers tenminste jaarlijks. Je behandelaar kan je daar meer overtellen. 


Uitkomsten 2023: 

 • Bejegening (1-5): 4,86
 • Uitvoer behandeling: (1-5): 4,32
 • Informatie behandeling (1-5): 4,46
 • Samen beslissen (1-5): 4,64
 • Rapportcijfer (0-10): 8,36

Deze scores laten zien hoe cliënten de verschillende aspecten van onze zorg beoordelen. De beoordelingen zijn heel positief. We blijven ons inzetten om deze resultaten te behouden, en daar waar het kan verder te verbeteren.

Publicatiedatum: 12 februari 2024

Resultaten van behandelingen

Voor cliënten is het belangrijk dat de behandeling het juiste resultaat heeft. Met behulp van vragenlijsten die je alleen of samen met je behandelaar invult, onderzoeken we of je psychische klachten gedurende de behandeling afnemen. Ook kijken we wat de invloed van de behandeling is op je dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Het afnemen van deze vragenlijsten noemen we ROM, wat staat voor Routine Outcome Monitoring, in het Nederlands: regelmatig uitkomsten meten.

Keurmerken

Sinds 2006 wordt onze kwaliteit van zorg getoetst aan de HKZ-normering. Ook hebben wij het keurmerk voor de generalistische basis ggz. Dat we deze keurmerken hebben, betekent dat we de organisatie van onze zorg op orde hebben. Zo stellen we bijvoorbeeld de cliënt centraal, werken voortdurend aan het optimaliseren van ons zorgaanbod en voldoen aan de eisen die de sector, financiers, cliënten en de overheid aan ons stellen.

Algemene inkoopvoorwaarden

Het aangaan van overeenkomsten met leveranciers brengt rechten en plichten met zich mee. GGZ Delfland hanteert de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG). Leveranciers van GGZ Delfland moeten akkoord gaan met deze voorwaarden. Hierin staan bepalingen die van toepassing zijn op alle prestaties die door een leverancier van GGZ Delfland worden geleverd. Met prestaties wordt bedoeld:

 • de afgesproken, door leverancier aan opdrachtgever te leveren en geleverde producten (goederen), gebruiksrechten en overige vermogensrechten
 • de door leverancier ten behoeve van opdrachtgever te verlenen diensten
 • het tot stand brengen en opleveren van een stoffelijk werk 
 • de door leverancier ten behoeve van opdrachtgever te leveren werken

 

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg zijn van toepassing op en maken deel uit van alle:

 • aanvragen
 • offertes
 • aanbiedingen
 • (inkoop)orders
 • opdrachtbevestigingen
 • overeenkomsten 
 • andere rechtshandelingen tussen opdrachtgever en leverancier

De Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag, d.d. 14 november 2022 onder depotnummer 2022/33.

Klik hier voor de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG)

Kenniscentra

GGZ Delfland is aangesloten bij de kenniscentra:

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens