Weten waar je financieel aan toe bent

Kosten

Je rekening wordt vergoed door je zorgverzekeraar, de gemeente of het zorgkantoor, een instantie die handelt namens alle zorgverzekeraars in geval van langdurige zorg. In veel gevallen betaal je wel een eigen risico of eigen bijdrage.

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is opbouw van kosten en het betalingssysteem in de ggz landelijk veranderd. Het zorgprestatiemodel is vanaf die datum ingevoerd. In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener jouw behandeling in rekening moet brengen bij de verzekeraar en hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg je krijgt of hoe je die krijgt. Ook voor jou als cliënt heeft deze nieuwe manier van betalen gevolgen, onder andere voor jouw eigen risico. Uitgebreide informatie over het zorgprestatiemodel lees je hier:

Informatie zorgprestatiemodel

Overzicht vergoedingen

Als je gebruik maakt van verschillende vormen van zorg gelden verschillende vergoedingen. Hieronder zie je een schema waarin we uitleggen wie daarvoor verantwoordelijk is.

Vorm van zorg Wie vergoedt het? Zelf betalen

Behandeling in de huisartsenpraktijk

Je wordt behandeld of begeleid door je huisarts en/of diens praktijkondersteuner geestelijke

Je zorgverzekeraar

Dit wordt 100% vergoed, je betaalt niets

Behandeling zonder opname

Alle behandelvormen waarbij je niet opgenomen wordt

Je zorgverzekeraar Je zorgverzekeraar verrekent het eigen risico, tenzij je dat al hebt betaald voor andere vormen van zorg

Behandeling met opname tot 1 jaar

Alle tijdelijke opnames en opnames met een maximale duur van 365 aaneengesloten dagen in een kliniek

Je zorgverzekeraar

Je zorgverzekeraar verrekent het eigen risico, tenzij je dat al hebt betaald voor andere vormen van zorg

Behandeling met verblijf tot 3 jaar

Dit gaat in na 1 jaar opname en loopt maximaal 2 jaar (is in totaal drie jaar opname)

Je zorgverzekeraar. Dit moet aangevraagd worden door je behandelaar

Je zorgverzekeraar verrekent het eigen risico, tenzij je dat al hebt betaald voor andere vormen van zorg

Behandeling met verblijf langer dan 3 jaar

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of je hier recht op hebt

Het zorgkantoor, de zorgverzekeraar die in jouw regio namens alle zorgverzekeraars verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet Langdurige Zorg

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) brengt een eigen bijdrage bij je in rekening. Die is onder meer afhankelijk van je inkomen

Begeleiding

Begeleiding zonder behandeling in een groep of individueel

De gemeente waar je woont

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) brengt een eigen bijdrage bij je in rekening. Die is onder meer afhankelijk van je inkomen

Beschermd wonen zonder behandeling

De centrumgemeente in jouw omgeving. Dit is vaak een grote gemeente die taken uitvoert namens omringende gemeenten

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) brengt een eigen bijdrage bij je in rekening. Die is onder meer afhankelijk van je inkomen

Begeleide dagbesteding

De gemeente waar je woont

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) brengt een eigen bijdrage bij je in rekening. Die is onder meer afhankelijk van je inkomen

 

Met welke zorgverzekeraars hebben wij een contract?

Cliënten met zorgverzekering

Als je een verzekering hebt bij een Nederlandse zorgverzekeraar en die verzekeraar heeft een contract met GGZ Delfland, sturen wij de factuur rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar. Jouw zorgverzekeraar betaalt de factuur aan ons en brengt eventueel het verplichte en/of vrijwillige eigen risico in rekening.

Wil je weten met welke zorgverzekeraars GGZ Delfland contracten heeft afgesloten voor 2023 en 2024? Klik dan op de link hieronder. 

Bekijk hier de status van de contracten met zorgverzekeraars


Cliënten zonder zorgverzekering

Als je geen zorgverzekering hebt of niet verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, dan gelden de tarieven in de onderstaande standaard prijslijsten voor prestaties in het Zorgprestatiemodel (ZPM) in de zorgverzekeringswet (ZvW). De factuur wordt afhankelijk waar je wel of niet verzekerd bent aan jouw (buitenlandse) zorgverzekeraar, Centraal Administratie Kantoor (CAK) of aan jou gestuurd. Afhankelijk van de verzekeraar en soort zorg worden er mogelijk kosten in rekening gebracht.

Standaard NZA tarieven: 

Prijslijst 2023
Ingangsdatum: 1 januari 2023
Einddatum: 31 december 2023​

Prijslijst 2024
Ingangsdatum: 1 januari 2024
Einddatum: 31 december 2024

Hoe komen de kosten tot stand?

De kosten bestaan uit directe en indirecte kosten. Als je bij ons behandeld wordt, hebben de verwijzers en behandelaren bijvoorbeeld met elkaar overleg over de behandeling. Daarnaast maken ze verslagen. Dit zijn indirecte kosten die in rekening worden gebracht. De directe kosten zijn zaken als diagnostisch onderzoek, behandelgesprekken, telefonisch consult, opname, online behandeling (e-health) en begeleiding. 

Afspraak afzeggen of verplaatsen

Het kan gebeuren dat je een afspraak niet na kunt komen. Neem dan zo snel mogelijk contact op met het secretariaat om de afspraak af te zeggen of te verzetten. Een afspraak moet tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Is de afspraak op maandag, dan moet je vrijdag voor 12.00 uur bellen. Let op: als je niet op tijd afbelt of helemaal niets laat horen, dan brengen wij €50 euro bij je in rekening. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekering.

Eigen risico

Als je behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar, kan het zijn dat een deel van het eigen risico wordt verrekend. Het wettelijk eigen risico van 2019 is €385, je kunt dit vrijwillig verhoogd hebben. Het exacte bedrag kun je in je zorgpolis vinden of opvragen bij je zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Als je langer dan drie jaar bent opgenomen bij GGZ Delfland of je woont in een beschermde woonvorm, dan wordt een deel van de behandeling vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor deze behandeling moet je echter wel een eigen bijdrage betalen. Dit geldt ook voor begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoe hoog je eigen bijdrage is, hangt af van je inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent uit wat per persoon de maximale eigen bijdrage is. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar zijn vrijgesteld van deze eigen bijdrage. Het CAK biedt via haar website ook een rekenhulp aan.

Tegemoetkoming of compensatie door gemeente

Wanneer er sprake is van een zeer dringende reden kun je in aanmerking komen voor bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kun je een vergoeding krijgen voor bepaalde zorgkosten. Of je hiervoor in aanmerking komt, kun je navragen bij de afdeling Sociale Zaken van je gemeente.

Kosten voortijdig stoppen met behandeling

Nadat je door je huisarts bent aangemeld bij GGZ Delfland word je bij ons ingeschreven. Op dat moment word je behandeltraject administratief gestart. Voordat je daadwerkelijk in contact komt met GGZ Delfland worden er (administratieve) handelingen verricht ter beoordeling van jouw aanmelding en ter voorbereiding van je intake. Dit noemen we indirecte tijd. Deze tijd wordt in rekening gebracht. Wanneer na jouw eerste gesprek blijkt dat GGZ Delfland je niet de benodigde behandeling kan bieden, wordt jouw behandeltraject gesloten. De geregistreerde tijd wordt door ons bij je zorgverzekeraar dan wel je gemeente in rekening gebracht. Houd er daarom rekening mee dat dit gevolgen heeft voor je eigen risico van je zorgverzekering. De gemeente kent geen eigen risico.

Kosten voor aanvullende diensten bij verblijf langer dan 3 jaar

Als je in een van onze klinieken verblijft, dan wil je misschien je kleding laten wassen. Dat kunnen wij voor je regelen, tegen een vergoeding.

Behandeling als onderdeel van een vonnis

Volg je een verplichte behandeling (forensische zorg) in een kliniek of thuis als onderdeel van een vonnis door een rechter, dan is er geen sprake van een eigen risico of eigen bijdrage. Het kan zijn dat je voor medicijnen een eigen bijdrage betaalt als je niet opgenomen bent. Volg je een verplichte behandeling in het kader van de wet BOPZ (inbewaringstelling of rechterlijke machtiging) dan is de zorg onderdeel van de zorgverzekeringswet en geldt je eigen risico.

Veelgestelde vragen

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens