Weten waar je aan toe bent

Rechten en plichten

Voor een goede gang van zaken en om voor een prettige, gezonde en veilige omgeving te zorgen, hebben we regels opgesteld. Deze gelden voor cliënten, bezoekers en ook voor ons.

Verplicht in zorg? Klik dan hier

Legitimatie

We willen weten of je het echt bent

Je bent verplicht om je bij het eerste bezoek aan GGZ Delfland te legitimeren. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren. We vragen je dan ook een geldig identiteitsbewijs mee te nemen naar je eerste afspraak. Dit mag een paspoort of identiteitskaart zijn.

Instemming

We hebben je instemming nodig

Om de behandeling te kunnen starten, hebben we altijd je instemming nodig. Je bent vrij in de keuze om je wel of niet te laten behandelen. Ook heb je een keuze in de behandelopties als er meerdere zijn.

Voor kinderen en jongeren gelden andere regels. Bij kinderen onder de twaalf jaar is toestemming van de beide gezaghebbende ouders nodig. Bij jeugdigen tussen de twaalf en zestien jaar vragen we zowel de toestemming van de ouders als van de jeugdige. Vanaf zestien jaar is alleen de toestemming van de jeugdige nodig.

Een uitzondering mogen we maken bij een gedwongen opname en als je een gevaar vormt voor jezelf of anderen. Dan mogen we ook zonder toestemming de behandeling beginnen.

Geïnformeerd zijn

Je hebt het recht om goed geïnformeerd te worden

Om in te kunnen stemmen met je behandeling heb je informatie nodig. Je behandelaar moet je duidelijke informatie geven over:

  • de diagnose
  • de voorgestelde behandeling en doelen van de behandeling
  • de verwachte duur en effecten van de behandeling
  • de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling (bijvoorbeeld bijwerkingen van medicijnen)
  • andere behandelmogelijkheden als die er zijn.

Second opinion

Je hebt recht op een second opinion

Ben je het niet eens met de diagnose of de voorgestelde behandeling, of heb je het gevoel dat je behandeling stagneert? Dan kun je bij je behandelaar of verwijzer vragen om een zogenaamde second opinion. In dat geval geeft een andere deskundige zijn mening over de diagnose of de behandeling.

Wisselen behandelaar

Je mag van behandelaar wisselen

Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in je behandelaar. Is dat vertrouwen er niet dan kun je in overleg met je behandelaar overstappen naar een andere behandelaar. Als je in een latere fase terugkomt voor een nieuwe behandeling of een vervolgbehandeling, bekijken we of je bij je vertrouwde behandelaar terecht kunt.

Eerlijke informatie en medewerking

We verwachten eerlijke informatie en medewerking

Als je bij ons in behandeling bent, verwachten we dat je meewerkt. Het verstrekken van eerlijke en volledig informatie aan je behandelaar over je problemen en eerdere hulpverlening is nodig voor een goede behandeling. Net als het binnen redelijke grenzen opvolgen van de adviezen van je behandelaar.

Afspraken nakomen

Kom je afspraken na of zeg deze op tijd af

Het kan gebeuren dat je niet op je afspraak kunt komen. Je kunt dan je afspraak afzeggen of verzetten. Je moet dit wel tenminste 24 uur van tevoren doen. Als je een afspraak op maandag hebt, moet je deze op vrijdag voor 12.00 uur afzeggen. Als je niet op je afspraak komt, of als je de afspraak niet tijdig hebt verzet, brengen wij €50 bij je in rekening. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Huisregels

Een zo fijn mogelijk verblijf

Als je bij ons in behandeling bent, mag je een aantal zaken van ons verwachten. Net zoals wij die van jou verwachten. Voor een goede gang van zaken en om voor een prettige, gezonde en veilige omgeving te zorgen, hebben we huisregels opgesteld. Deze gelden voor cliënten, bezoekers en ook voor ons.

De folder 'Huisregels' downloaden

Jouw gegevens

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

GGZ Delfland gaat zorgvuldig om met de gegevens van cliënten. Alles wat je met je behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Zonder jouw toestemming mogen wij geen informatie geven aan anderen. Een uitzondering daarop zijn de minimale gegevens die wij moeten verstrekken om de zorg voor jou betaald te krijgen. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met jouw gegevens? Bekijk dan onze privacyverklaring.

 

Welke gegevens worden uitgewisseld?

Huisarts

Andere verwijzer dan de huisarts

Zorgverzekeraar

Gemeente

Apotheek

Stichting Benchmark GGZ

Wetenschappelijk onderzoek

Huisarts

Tijdens je intakegesprek vragen we je toestemming om informatie te mogen delen met jouw huisarts over de diagnose, je behandeling en belangrijke veranderingen in je behandeling. Als je behandeling afloopt, informeren wij je huisarts daarover en geven wij een korte samenvatting van het resultaat van je behandeling.

Ben je door iemand anders dan je huisarts verwezen, dan sturen we met jouw goedvinden deze verwijzer alleen informatie na het intakegesprek.


Andere verwijzer dan de huisarts

Ben je door iemand anders dan je huisarts verwezen, dan sturen we met jouw goedvinden deze verwijzer alleen informatie na het intakegesprek.


Zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar vraagt ons bij een behandeling in de specialistische ggz om Diagnose Behandel Combinatie (DBC) (voor specialistische geestelijke gezondheidszorg) en in de basis ggz om een trajectcode (voor basis geestelijke gezondheidszorg) op de rekening te vermelden. De DBC bestaat uit een combinatie van codes voor de gestelde diagnose, de geleverde zorg, en zo nodig de code voor een verblijf in de instelling. De trajectcode geeft aan of het een licht, matig, intensief of chronisch behandeltraject is. Aan de DBC en de trajectcode zijn een bepaald bedrag gekoppeld dat we ontvangen voor de aan jou verleende zorg.


Gemeente

De gemeente vraagt ons om een productcode te vermelden op de rekening. De productcode zegt iets over het soort zorg (bijvoorbeeld dagbesteding, begeleid wonen, diagnosestelling of behandeling) en de zwaarte van de zorg (kort, middel, intensief). Zouden wij de productcode niet vermelden, dan krijg je de zorg niet vergoed.


Apotheek

Als je voor je behandeling medicijnen gebruikt, dan versturen wij gegevens over deze medicijnen via een beveiligd computersysteem naar je apotheek.


Stichting Benchmark GGZ

Via vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring) krijgen wij een beter beeld van je klachten en van de resultaten van je behandeling. Gegevens die hiermee verzamelen zijn wij verplicht te verstrekken aan de Stichting Benchmark GGZ. Deze gegevens leveren wij geanonimiseerd aan, en zijn dus niet meer te herleiden tot een persoon. Lees meer over het meten van resultaten.


Wetenschappelijk onderzoek

Medische gegevens die tijdens je behandeling of onderzoek worden vastgelegd, kunnen door onderzoekers voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Dit gebeurt binnen het wettelijk kader van privacy (AVG). Je gegevens worden alleen volledig geanonimiseerd gebruikt. Dit betekent dat je gegevens niet tot jou als persoon te herleiden zijn door de onderzoeker die de gegevens gebruikt. Het gebruik van jouw gegevens heeft voor jou in geen geval gevolgen.

Als je bezwaar hebt tegen het geanonimiseerd gebruik van jouw gegevens, dan kun je dit aangeven bij je behandelaar.

Functionaris gegevensbescherming

Voor vragen over de bescherming van jouw gegevens

GGZ Delfland heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heb je vragen over de bescherming van jouw gegevens, dan kun je deze op de volgende manieren stellen aan de functionaris gegevensbescherming, telefonisch 015 260 75 37 of per mail fg@ggz-delfland.nl.

Toestemming

Wanneer hebben we geen toestemming nodig?

Er zijn situaties waarin we zonder je toestemming informatie aan anderen mogen geven. Dat is uitzonderlijk. Bijvoorbeeld als iemand wilsonbekwaam is verklaard. Dan informeert de behandelaar de vertegenwoordiger van deze persoon. Als er sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling is de behandelaar verplicht dit te melden bij het meldpunt Veilig Thuis.

Dossier inzien, wijzigen en vernietigen

Je mag je dossier inzien en wijzigen

Van iedere cliënt houden we een elektronisch patiëntendossier bij. Dit is een dossier waarin hulpverleners, zoals verpleegkundigen, psychologen en psychiaters, medische gegevens van een cliënt opslaan en verwerken. Het gaat om gegevens die we wettelijk verplicht zijn te registreren.

Het dossier bevat informatie over ziektegeschiedenis, behandeling en medicijngebruik. Je hebt uiteraard het recht je eigen dossier in te zien. Je kunt je behandelaar daarom vragen. Alleen als een derde persoon schade kan ondervinden door deze inzage, mag de behandelaar weigeren. In alle andere gevallen heb je altijd recht op inzage. Ook kun je een kopie krijgen van je dossier of van delen daarvan. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Als de informatie in je dossier niet klopt, kun je je behandelaar vragen deze te wijzigen.

Ben je niet meer bij ons in behandeling, maar wil je wel graag een kopie van je dossier opvragen? Dan kun je onderstaand formulier invullen en sturen naar het centraal archief via e-mail: archiefcentraal@ggz-delfland.nl of post: CZA-Archief, Sint Jorisweg 2, 2612 GA Delft. Vergeet geen kopie van je identiteitsbewijs toe te voegen. Zonder dit bewijs kunnen we je verzoek niet in behandeling nemen.

Download het formulier opvragen of vernietigen dossier

 

Je mag je dossier laten vernietigen

We bewaren je dossier. Als je wilt dat je dossier wordt vernietigd, dan kun je daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij je behandelaar. Je behandelaar is niet verplicht het dossier te vernietigen als de gegevens in je dossier van groot belang zijn voor een ander, zoals bij erfelijke gegevens. Wanneer je gedwongen opgenomen bent geweest, kan het dossier niet eerder dan vijf jaar na je ontslag worden vernietigd.

Ben je niet meer bij ons in behandeling, maar wil je wel graag je dossier laten vernietigen? Dan kun je onderstaand formulier invullen en sturen naar het centraal archief via e-mail: archiefcentraal@ggz-delfland.nl of post: CZA-Archief, Sint Jorisweg 2, 2612 GA Delft. Vergeet geen kopie van je identiteitsbewijs toe te voegen. Zonder dit bewijs kunnen we je verzoek niet in behandeling nemen.

Download het formulier opvragen of vernietigen dossier

Inperken vrijheden

Bij gedwongen opname mogen we je vrijheden inperken

Als er een gevaar voor je gezondheid bestaat, wanneer de gang van zaken op de afdeling in gevaar komt of ter voorkoming van strafbare feiten mogen we bij een gedwongen opname bepaalde rechten inperken. Zoals het recht op bewegingsvrijheid, het recht op bezoek en het recht op telefoonverkeer. Ook kunnen we poststukken controleren op meegezonden goederen.

Respect

We gaan uit van wederzijds respect

Je hebt het recht om altijd beleefd en respectvol te worden behandeld door iedere medewerker van GGZ Delfland. Vormen van discriminatie, intimidatie of geweld zijn dan ook onacceptabel. Dit geldt uiteraard ook andersom.

Beroepscodes

We houden ons aan onze beroepscodes

Medewerkers houden zich aan de regels van de beroepscodes zoals die er bijvoorbeeld zijn voor psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Ook nemen zij de rechten van cliënten in acht. Behandelaren mogen zich bij het nemen van beslissingen laten leiden door de eigen deskundigheid. Daardoor kan het echter voorkomen dat zij een verzoek van een cliënt weigeren.

Klacht

Ben je ontevreden of heb je een klacht?

Het kan zijn dat je ontevreden bent of een klacht hebt over bijvoorbeeld de inhoud of uitvoering van je behandelplan, of de manier waarop een medewerker zich heeft gedragen. Bespreek dit altijd eerst met je behandelaar. Kom je er samen niet uit? Klik dan hier voor meer informatie over klachten, de klachtenprocedure en de hulp die je daar bij kunt krijgen.

Leveringsvoorwaarden

Er gelden algemene leveringsvoorwaarden

In de algemene leveringsvoorwaarden lees je welke rechten en plichten nog meer van toepassing zijn op onze zorg. Deze voorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en de Nederlandse ggz, en gelden voor alle organisaties in de geestelijke gezondheidszorg.

Veelgestelde vragen

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens